Hai con cá voi bắt đầu bơm trên $LINK

0

Hai con cá voi, 0x8b9 và 0x362, đã cùng nhau hoán đổi 3.071,6 $stETH và 71,28 $ETH (tổng cộng 5,72 triệu đô la) lấy 788.877 $LINK với mức giá trung bình là 7,25 đô la trong 45 phút qua.

 

Đáng chú ý, những con cá voi có thể thuộc về một người vì những lý do sau:

  • cả hai đã nhận được 2 $ETH từ ví có nhãn ” walletmobile.et h ” 41 ngày trước
  • cả hai đã rút $ETH kể từ đó để tài trợ cho các giao dịch mua $LINK gần đây của họ: cá voi 0x8b9 đã rút 1.618 đô la ETH, trong khi cá voi 0x362 đã rút 1.510 đô la ETH

 

Địa chỉ:

 

LƯU Ý: Giá $LINK đã tăng vọt gần 7% từ $7,12 lên $7,5 kể từ khi họ mua hàng.

[{"type":"paragraph","align":"left","color":"red","children":[{"text":"Hai con cá voi, 0x8b9 và 0x362, đã cùng hoán đổi 3.071,6 $stETH và 71,28 $ETH (tổng cộng 5,72 triệu đô la) với giá 788.877 $LINK ở mức giá trung bình là 7,25 đô la trong 45 phút qua."}]},{"type":"paragraph","align":"left","color": "red","children":[{"text":""}]},{"type":"paragraph","align":"left","color":"red","children":[ {"text":"Đáng chú ý là những con cá voi có thể thuộc về một người vì những lý do sau:"}]},{"type":"bulleted-list","children":[{"type":"list-item ","căn chỉnh":"left","color":"red","children":[{"text":"cả hai đã nhận được 2 $ETH từ ví có nhãn \""},{"type":"link","url": "https://platform.spotonchain.ai/profile?address=0x009Ff66FC29A29cA74a5Cdc6DC9Bc8329E15f958","children":[{"text":"walletmobile.et","color":"#2f54eb"}]},{"text" :"h","color":"#2f54eb"},{"text":"\" 41 ngày trước"}]},{"type":"list-item","align":"left", "color":"red","children":[{"text":"cả hai đã rút $ETH kể từ đó để tài trợ cho các giao dịch mua $LINK gần đây của họ: cá voi 0x8b9 đã rút 1.618 đô la ETH, trong khi cá voi 0x362 đã rút 1,510 $ETH "}]}]},{"type":"paragraph","align":"left","color":"red","children":[{"text":""}]} ,{"type":"paragraph","align":"left","color":"red","children":[{"text":"Addresses: "}]},{"type":" danh sách dấu đầu dòng","children":[{"type":"list-item","align":"left","color":"red","children":[{"text":"address 1 : "},{"type":"link","url":"https://platform.spotonchain.ai/profile?address=0x8b947f974618af6b3e63b7a942ef02d505ad8564","children":[{"text":"0x8b947f974618af6b3e63b7a942ef02d505ad85 64","color":"#2f54eb"}]},{"text":""}]},{"type":"list-item","align":"left","color":"red", "con":[{"văn bản":"địa chỉ 2: "},{"loại":"liên kết","url":"https://platform.spotonchain.ai/profile?address=0x362208b5c0364e9100003192fca06647d4db6ec7","con ":[{"text":"0x362208b5c0364e9100003192fca06647d4db6ec7","color":"#2f54eb"}]},{"text":""}]}]},{"type":"paragraph","align": "left","color":"red","children":[{"text":""}]},{"type":"paragraph","align":"left","color":" màu đỏ","children":[{"text":"NOTE:","bold":true},{"text":" Giá $LINK đã tăng vọt gần 7% từ $7,12 lên $7,5 kể từ khi họ mua."}]}, {"type":"paragraph","align":"left","color":"red","children":[{"text":""}]},{"type":"image", "url":"https://soc-app-assets.spotonchain.com/4661_413d9c62cb.png","children":[{"text":""}]}][{"text":""}]},{"type":"image","url":"https://soc-app-assets.spotonchain.com/4661_413d9c62cb.png","children":[ {"chữ":""}]}][{"text":""}]},{"type":"image","url":"https://soc-app-assets.spotonchain.com/4661_413d9c62cb.png","children":[ {"chữ":""}]}]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here