Sàn Giao Dịch

Đăng ký Sàn Remitano

https://remitano.com/btc/vn/join/1135202

huobi-global-300x300

Đăng ký Sàn Houbi Gobal

https://www.huobi.com/en-us/topic/invited/?invite_code=98q29

download

Đăng ký sàn CoinEx

https://www.coinex.com/register?refer_code=586g3

Đăng kí sàn OKEx

https://www.okex.com/join/4532254