Tại sao ở giai đoạn hiện tại mình tập trung vào IDO – Farming – Staking

0

𝐎̛̉ 𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 𝐈𝐃𝐎 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐭𝐨̂́𝐭 đ𝐞̂̉ 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐭𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠.

𝐋𝐲́ 𝐝𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐯𝐢̀ 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐢̀ đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐨̛̉ 𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐮̀ 𝐤𝐲̀ 𝐧𝐚̀𝐲.

𝟏. 𝐈𝐃𝐎 ( 𝐈𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐃𝐄𝐗 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠)

𝑉𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑠𝑎𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙, 𝑆𝑒𝑒𝑑 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑, 𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡.

𝐼𝐷𝑂 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑎 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑣𝑜̂́𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑀𝐾𝐶 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́ 𝑏𝑒́ 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑢̉ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑖́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑣𝑜̂́𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑥 𝑣𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑢̣𝑐 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑒̂𝑛.

Đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎́𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝐿𝑎𝑢𝑛𝑐ℎ𝑝𝑜𝑜𝑙 ℎ𝑎𝑦 𝐿𝑎𝑢𝑛𝑐ℎ𝑝𝑎𝑑 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 ℎ𝑎𝑦 𝐵𝑦𝑏𝑖𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑏𝑎́𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑜́ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑣𝑜̂́𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑐𝑎𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝐻𝑂𝐿𝐷 𝐵𝑁𝐵 ℎ𝑎𝑦 𝑀𝑁𝑇 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖.

𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑏𝑜̉ 𝑟𝑎 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝐼𝐷𝑂 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑐𝑎𝑜 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝐿𝑎𝑢𝑛𝑐ℎ𝑝𝑎𝑑 đ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑎̀𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑛 đ𝑜̂ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑢𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̀𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑛 đ𝑜̂ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛.

𝟐. 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐭𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠.

𝑇𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝐹𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑆𝑡𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑟𝑜̃ 𝑣𝑒̂̀ 2 𝑘ℎ𝑎́𝑖 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑖̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ:

– 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠:

𝐅𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐢 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̣̆𝐩 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̀𝐧 𝐃𝐄𝐗 ( 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞𝐳 𝐄𝐱𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞) 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧.

𝐵𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢̀𝑎 𝐷𝑒𝑓𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑎́ 𝑖́𝑡 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑜̉ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑜̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑢̣𝑐 % đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 % 1 𝑛𝑎̆𝑚.

𝐊𝐡𝐢 đ𝐢 𝐅𝐚𝐫𝐦 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐨̃ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐭𝐨̂́ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:

– 𝐿𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔

– 𝑉𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑜̂́𝑡

– 𝐴𝑃𝑅 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎̉𝑖

𝐕𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝟏 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐮̛̃𝐚 đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐨𝐬𝐬: 𝐋𝐚̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐢 𝐅𝐚𝐫𝐦 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐀𝐝𝐝 𝐋𝐏 𝐜𝐮̉𝐚 𝟐 𝐭𝐨𝐤𝐞𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐯𝐢́ 𝐝𝐮̣ 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 𝐅𝐚𝐫𝐦 đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐌𝐍𝐓/𝐌𝐎𝐄 𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐨𝐤𝐞𝐧 𝐥𝐚̀ 𝟏𝟎𝟎𝟎$ 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝟐𝟎𝟎𝟎$ 𝐜𝐡𝐨 đ𝐨̛̣𝐭 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨́ 𝐬𝐞̃ 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝟏 𝐯𝐚̀𝐢 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:

– 𝐺𝑖𝑎́ 𝑀𝑂𝐸 𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 100% 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑀𝑁𝑇 𝑙𝑎̣𝑖 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑃𝑜𝑜𝑙 𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑛𝑜́ 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑢̛̣ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑀𝑁𝑇 𝑣𝑎̀ 𝑀𝑂𝐸 𝑙𝑎̀ 1250 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑜𝑙 𝑙𝑎̀ 2500$ 𝑚𝑎̣̆𝑐 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑦 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑦𝑒̂𝑛 𝑀𝑂𝐸 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑎̃ 𝑥2 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 1000$ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 đ𝑖 𝐹𝑎𝑟𝑚 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦.

– 𝐺𝑖𝑎́ 𝑀𝑁𝑇 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́ 𝑀𝑂𝐸 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑜̛̉ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 2 𝑏𝑒̂𝑛 𝑝𝑜𝑜𝑙 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑡𝑖̉ 𝑙𝑒̣̂ 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢.

– 𝑀𝑁𝑇 𝑣𝑎̀ 𝑀𝑂𝐸 đ𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑖̉ 𝑙𝑒̣̂ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑒̂𝑛 𝑖́𝑡 𝑣𝑎̀ 2 𝑝𝑜𝑜𝑙 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔.

𝐾ℎ𝑖 đ𝑖 𝐹𝑎𝑟𝑚 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛𝑒̂́𝑢 1 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 1 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑖́ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑎̂́𝑡 1 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑙𝑎̃𝑖 𝑘ℎ𝑎 𝑘ℎ𝑎́ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑝ℎ𝑎̉𝑖.

𝟑. 𝐒𝐓𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆:

𝑆𝑡𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑎́ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑒̂̃ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 đ𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 𝑔𝑖𝑢̛̃ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑙𝑎̃𝑖 𝑡𝑢̀𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑜́ 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑙𝑎̃𝑖 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑒𝑚 𝑠𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝐵𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝐵𝑦𝑏𝑖𝑡, 𝑀𝐸𝑋𝐶, 𝐺𝑎𝑡𝑒, 𝐵𝑦𝑏𝑖𝑡 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑠𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑒𝑚 𝑠𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑁𝑜𝑑𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑒̂́𝑡 đ𝑎 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑐𝑜̉.

𝑂̛̉ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝐻𝑂𝐿𝐷 𝑀𝑋, 𝑀𝑁𝑇, 𝐺𝑇 đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑎́ 𝑜̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜́ 𝑀𝑋 𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛𝑒̂́𝑢 𝐻𝑂𝐿𝐷 𝑡𝑎̂̀𝑚 60𝑘$ 𝑡ℎ𝑖̀ 1 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑎̃𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 3 -4𝑘 𝑚𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑎̀𝑚 1 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛 𝑀𝑋 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑜́ 𝑔𝑖𝑎́ 3$.

Đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐈𝐃𝐎, 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐭𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠.

𝐕𝐚̀ 𝐦𝐮̣𝐜 đ𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐯𝐚̀ 𝟑 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐇𝐎𝐋𝐃 𝐭𝐨𝐤𝐞𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̂𝐮 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̃𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐭𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here