Home » Celestia tích hợp vào quỹ đạo Arbitrum và ngăn xếp Nitro dưới dạng lớp sẵn có dữ liệu

Celestia tích hợp vào quỹ đạo Arbitrum và ngăn xếp Nitro dưới dạng lớp sẵn có dữ liệu

by Cương Trần

Arbitrum đã thông báo rằng Celestia là mạng có sẵn dữ liệu mô-đun (DA) đầu tiên được tích hợp vào Arbitrum Orbit và toàn bộ ngăn xếp Nitro. Việc tích hợp cho phép các nhà phát triển tùy chọn xuất bản dữ liệu lên Arbitrum One, Arbitrum Nova và Celestia.

Arbitrum Orbit cho phép các nhà phát triển tạo chuỗi Orbit chuyên dụng của riêng họ phù hợp với một trong các chuỗi Lớp 2 (L2) của Arbitrum: Arbitrum One, Arbitrum Nova, Arbitrum Goerli hoặc Arbitrum Sepolia.

Việc tích hợp với Celestia, một mạng dữ liệu và đồng thuận mô-đun, nhằm mục đích đa dạng hóa công cụ dành cho nhà phát triển khi giảm chi phí dữ liệu cho ứng dụng.

Tính khả dụng của dữ liệu liên quan đến khả năng của mọi thành viên mạng trong việc truy xuất và xác nhận dữ liệu được lưu trữ ngoài chuỗi một cách an toàn. Điều này rất quan trọng đối với Lớp 2 khi chúng thực hiện các giao dịch ngoài chuỗi và sau đó tải chung lên mạng chính dưới dạng một mục duy nhất.

Related Posts